Algemene voorwaarden Nikki Nooteboom Coach & Counselor

Datum laatste herziening: 3 september 2021

Nikki Nooteboom Coach & Counselor
KvK: 83217878
Officieel kantoorhoudend:
Chasséstraat 29
2518 RV Den Haag
Nederland

Voornamelijk werkzaam vanuit Baarle-Nassau, Noord-Brabant.

info@coach-counselor.com

Websites:

Inhoud van de website

Nikki Nooteboom Coach & Counselor besteedt uiterste zorg aan de realisatie en de update van de website, evenals aan de verificatie van de inhoud ervan. Hoewel Nikki Nooteboom Coach & Counselor alles in het werk stelt opdat de inhoud van de website zo accuraat mogelijk is, kan Nikki Nooteboom Coach & Counselor niet garanderen dat alle beschikbare informatie volledig, correct en actueel is. De inhoud van de website, met inbegrip van de merken en logo’s, foto’s, teksten, illustraties etc zijn beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht.

De gebruiker verkrijgt hieromtrent een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te consulteren voor louter persoonlijk gebruik. Iedere andere vorm van reproductie, distributie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Nikki Nooteboom Coach & Counselor is ten strengste verboden. Nikki Nooteboom Coach & Counselor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de website, dan wel onvolledige of foutieve informatie.

Artikel 1. toepasselijkheid & Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • NN C&C: De professional welke onder de naam van Nikki Nooteboom Coach & Counselor opereert.
 • De client/opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verstrekt.
 • De overeenkomst: De schriftelijke afspraken tussen de client en NN C&C.
 • Schriftelijk: Het communiceren via email of fysieke post
 • Sessie: De ingeplande tijd voor de begeleiding/coaching van client door NN C&C
 • De website: Is van toepassing op de volgende websites in eigendom van NN C&C:
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen NN C&C en de client waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NN C&C, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt to stand na schriftelijke bevestiging via email door NN C&C van de gemaakte afspraken tijdens eerder overleg gedurende kennismakingsgesprekken.
 2. Indien er geen overeenkomst is voor een vastgestelde periode of aantal coachingsessies, wordt er telkens voor de volgende sessie een nieuwe overeenkomst aangegaan door het inplannen hiervan. Dit houdt in dat client te allen tijde kan stoppen met de coaching en begeleiding door NN C&C door geen vervolgsessie af te spreken.
 3. Indien er een overeenkomst is voor een vastgestelde periode of aantal coachingsessies, is opdrachtgever gehouden aan de inhoud en duur van de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en tarieven

 1. De actuele tarieven staan vermeld op de website en zullen bij aanvang schriftelijk worden bevestigd aan de client. Wijzigingen in tarieven zullen hoogstens eenmaal per jaar worden doorgevoerd en een maand voor ingang aan de client worden gecommuniceerd.
 2. Indien de sessie langer duurt dan de aangegeven duur bij het tarief, zal het tarief naar verhouding worden vermeerderd op basis van de extra tijd.
 3. De tarieven in offertes en op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Door NN C&C gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. NN C&C is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 5. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte schriftelijk is bevestigd.
 6. Een afspraak voor een sessie is definitief als deze mondeling en/of schriftelijk gezamenlijk overeen wordt gekomen.
 7. Offertes zijn gebaseerd op de bij NN C&C beschikbare informatie.

Artikel 4. Opdrachten en annulering

 1. De opdracht komt tot stand door het in gezamenlijk overleg inplannen van de volgende sessie(s)/afspraak, welke schriftelijk door NN C&C zal worden bevestigd.
 2. De duur van een sessie kan variëren en wordt in overleg tussen client en NN C&C bepaald. Het uurtarief is zoals vermeld op de website of in de onderlinge communicatie.
 3. Meerwerk/-tijd wordt naar verhouding op basis van het uurtarief achteraf gefactureerd.
 4. Een gemaakte afspraak voor een sessie kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaats.
 5. Binnen 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak zal 50% van het bedrag worden gerestitueerd bij verplaatsing. Indien het verschuldigde bedrag nog niet was betaald door client, zal 50% van het te betalen bedrag worden gefactureerd.
 6. Een gemaakte (mondeling of schriftelijk) afspraak voor een sessie kan uitsluitend binnen 48 uur kosteloos worden geannuleerd, binnen 48 uur zal het betaalde bedrag niet worden gerestitueerd en volledig moeten worden voldaan. Indien het te betalen bedrag nog niet was voldaan door client, zal het verschuldigde bedrag volledig in rekening worden gebracht.
 7. Indien er sprake is van een no-show (niet op komen dagen voor de afspraak), zal er geen restitutie plaatsvinden. Indien het verschuldigde bedrag nog niet was voldaan, zal het verschuldigde bedrag volledig in rekening worden gebracht

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding

 1. NN C&C zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Coaching is niet bedoeld om therapie door een psycholoog of psychotherapeut, of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Persoonlijke ontwikkeling en de implementatie van adviezen is altijd de verantwoordelijkheid van de client.
 3. Indien de client onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het (verplicht) nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om workshop, training, opleiding, coachtraject te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
 1. De client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NN C&C aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan NN C&C worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NN C&C zijn verstrekt, heeft NN C&C het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de client in rekening te brengen.
 2. Van alle gesprekken zal door NN C&C een samenvatting worden opgesteld en worden opgenomen in het geanonimiseerde Coachingverslag. Deze zal altijd in ge-update versie worden verstuurd via email aan client na iedere sessie. Client is gehouden deze samenvatting door te nemen en indien er fouten of misverstanden in staan deze per omgaande kenbaar te maken aan NN C&C.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NN C&C het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door in samenwerking met derden. Dit zal altijd in overleg met de client geschieden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NN C&C is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NN C&C zal de client zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal NN C&C de client hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal NN C&C daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal NN C&C geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. NN C&C zal uitsluitend bij uitdrukkelijke toestemming externe partijen, zoals huisarts of andere medisch specialisten, inlichten over deelname aan coaching bij NN C&C en voortgang bij aanvraag. Dit zal altijd algemeen van aard zijn, tenzij client toestemming geeft voor het overleggen van het dossier.
 3. Aan de opdracht zal door NN C&C niet zonder toestemming van de client extern gerefereerd worden.
 4. Uitzondering op geheimhouding geldt wanneer NN C&C van mening is dat client een gevaar vormt voor zichzelf of iemand anders. In dat geval zullen de gangbare instanties worden ingelicht.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt NN C&C zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door NN C&C verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de client en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van NN C&C worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. NN C&C behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging

 1. Client kan de samenwerking opzeggen door mondeling of schriftelijk aan te geven niet verder te willen met de coaching door NN C&C. Dit zal NN C&C schriftelijk bevestigen. Indien NN C&C van mening is dat voortgang met betreffende client niet in haar belang of in het belang van client zelf is, zal zij dit schriftelijk mededelen.
 2. Client zal na opzegging de laatste versie van het dossier via geanonimiseerde PDF via email toegestuurd krijgen.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst met een aangeven duur van langer dan een jaar, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van NN C&C op de client zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan NN C&C ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de client niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien NN C&C de client bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  1. In de genoemde gevallen is NN C&C bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de client binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan NN C&C.
 2. NN C&C zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
 3. Indien een klacht gegrond is zal NN C&C de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de client schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal NN C&C slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
 1. De schadevergoeding waartoe Nikki Nooteboom Coach & Counselor mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.
 2. Nikki Nooteboom Coach & Counselor staat via ZZP Nederland ingeschreven bij de Geschillencommissie Zorg onder nummer: 11095168

Artikel 13. Honorarium

 1. A. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.
  B. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van NN C&C, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, indien anders aangegeven.
 5. De verschuldigde kosten zullen per sessie, vooraf in rekening worden gebracht.
 6. Indien NN C&C met de client een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is NN C&C desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. NN C&C mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de sessie waar de factuur op van toepassing is.
 2. Bij aanvang van de betreffende sessie is de client in verzuim indien de factuur niet is voldaan; de client is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de client zullen de vorderingen van NN C&C en de verplichtingen van de client jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de client gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de client, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door NN C&C, zal een betalingstermijn van maximaal 14 dagen worden gehanteerd.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de client in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van client. In ieder geval is de client verschuldigd:
  • over de eerste Euro 3.000,- 15%
  • over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
  • over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
  • over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
  • over het meerdere 3%
 2. Indien NN C&C aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien NN C&C aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van NN C&C is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NN C&C – of haar ondergeschikten.
 4. NN C&C is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NN C&C geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NN C&C niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van NN C&C worden daaronder begrepen.
 2. NN C&C heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NN C&C haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NN C&C opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NN C&C niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien NN C&C bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Verwerken van gegevens.

 1. NN C&C is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele bewerkers de geldende wet- en regelgeving naleven.
 2. NN C&C verstrekt uitsluitend gegevens aan uitvoerende professionals, als hiermede een overeenkomst tot geheimhouding is getekend en uitsluitend in het kader van het uitvoeren van een opdracht. Het voorgaande laat onverlet dat gegevens soms wel herleidbaar zijn tot een individuele persoon door raadpleging van openbare registers en Social Media.
 3. Voor verdere privacyregelgeving van NN C&C kunt u het Privacybeleid raadplegen.

Artikel 19. Klachten en Geschillenbeslechting

 1. Voor de afhandeling van klachten verwijzen wij naar https://zorggeschil.nl. Via ZPP Nederland is NN C&C aangesloten bij deze geschilleninstantie en voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).
 2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, worden geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, of van nadere overeenkomsten daarvan, of daaruit voort­vloeiende rechtsverhoudingen, in eerste aanleg, bij uitsluiting van anderen aan de rechtbank te Den Haag worden voorgelegd.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de client is Nederlands recht van toepassing.
 2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag